Personální politika

Cílem společnosti je dlouhodobě zaměstnávat vysoce kvalifikované pracovníky. Díky zkušenostem svých zaměstnanců, které rostly spolu s firmou, se KOVAR a.s. postupně vypracoval k předním výrobcům speciálních ocelových kontejnerů na evropském trhu.

Našim zaměstnancům nabízíme:

 • Motivační mzdové ohodnocení, odměny, pololetní i roční prémie
 • Tři dny placeného pracovního volna nad rámewc dovolené
 • Tam, kde to výroba umožňuje, pružnou pracovní dobu
 • Bezúročné půjčky pro překonání tíživé životní situace
 • Finanční odměny při významných životních událostech
 • Výhodný firemní telefonní a datový tarif
 • Dotované závodní stravování
 • Příspěvek na penzijní spoření
 • Společenské a sportovní akce
 • Vzdělávací programy
 • Odměny pro dárce krve
 • Děti zaměstnanců přednostně přijímáme na letní brigády
 • Vydáváme interní firemní časopis určený pro naše zaměstnance


Vzdělávací projekty

Firma KOVAR si uvědomuje, že každá společnost se může rozvíjet jen v případě, že současně rozvíjí a vzdělává své zaměstnance. Některé vzdělávací aktivity realizujeme z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím vybraných operačních programů a státního rozpočtu České republiky. Ostatní vzdělávací aktivity financujeme z vlastních zdrojů.


PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II (CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053)

Cílem projektu "Procesní řízení a jeho zavádění v organizaci" je formou odborného vzdělávání vrcholového managementu a vybraných vedoucích pracovníků vytvořit odpovídající odborné znalosti a naučit se je používat v paxi řízení firmy. Takto chceme zefektivnit výrobu, zachovat a postupně rozvíjet naše výrobní kapacity a zvýšit tak naši konkurenceschopnost, rozvíjet rovněž péči o naše zaměstnance. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Vzdělávací aktivita bude ukončena nejpozději do 31.12.2018.


ROZVOJ DOVEDNOSTÍ V KOVARU

Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a posílit soulad kvalifikační úrovně s požadavky trhu. Projekt navazuje na naše předchozí vzdělávací aktivity. Do projektu plánujeme zapojit celkem 33 osob. V části Technické a odborné vzdělávání v aktivitě Základní kurz svařování je partnerem našeho projektu fa ALena Dorňáková, Hovězí.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky, celkové způsobilé náklady ve výši 1.183.626,- Kč včetně spolufinancování ve výši 177.544,- Kč. Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004299.

Vzdělávací aktivity budou ukončeny nejpozději do 31.3.2019


 

VZDĚLÁVEJTE SE VE ZLÍNSKÉM KRAJI II

Informace o projektu

Projekt  je realizován Úřadem práce ČR – krajskou pobočkou ve Zlíně. Navazuje na předchozí regionální individuální projekt „Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji“, od kterého se liší zejména rozšířenými podporovanými odvětvími, maximální délkou trvání vzdělávacího kurzu 5 měsíců a povinností doložit v rámci příloh k žádosti, i záznam o průzkumu trhu, provedený za účelem určení předpokládané ceny vzdělávací aktivity.

Vzdělávací aktivity musí být ukončeny do 31. 3.2015.


VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST!

Cílem projektu „Vzdělávejte se pro růst!“ je podpora zaměstnavatelů, kterým se podařilo překonat hospodářskou recesi a v současné době mají potenciál k rozvoji a prosperitě podniku (tj. k získávání nových zakázek či rozšiřování výrobních nebo obchodních aktivit). Projekt probíhá ve spolupráci s Úřadem práce.

Projekt je určen pro všechny typy podniků (malé, střední i velké) ve vybraných odvětvích:

 • Strojírenství
 • Stavebnictví
 • nezávislý maloobchod (v tomto případě jen malé a střední podniky)
 • pohostinství, gastronomie
 • terénní sociální služby
 • odpadové hospodářství

Firma Kovar s.r.o. podala celkem 17 žádostí, které byly schváleny. Kurzy jsou zaměřeny na jazykové vzdělávání obchodníků a odborné kurzy pro mistry, kontrolory, skladníky, manažera EMS a dělníky.

Období realizace: 23. 5. 2011 – 31. 7. 2013, přičemž vzdělávací aktivity musí být ukončeny k 31. 5. 2013

Na všechny kurzy byla realizována výběrová řízení, která se řídí Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ. Na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.


VZDĚLÁVÁNÍM K ROZVOJI KOVARU II

Datum zahájení projektu: 1. srpna 2009
Předpokládané datum ukončení projektu: 31. července 2012

O projektu

V době, kdy jsme ukončovali projekt „Vzdělávání k rozvoji Kovaru“, jsme začali pracovat na dalším projektu pod názvem „Vzdělávání k rozvoji KOVARU II.“ v délce 36 měsíců. Projekt se tentokrát realizuje v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Dotace nám byla poskytnuta v celkové maximální výši 2.277.773,- Kč. Vzdělávání zaměstnanců v rámci tohoto projektu je inovativní především v komplexnosti navrhovaných vzdělávacích aktivit. Vzdělávání v takovém rozsahu a s takovým společně působícím efektem bude prvotně realizováno v naší společnosti.

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšit kvalifikaci zaměstnanců společnosti v oblasti štíhlé výroby, manažerských a komunikačních dovedností, finančního řízení podniku, obchodních dovedností, ekonomických znalostí, odborných profesních znalostí a dovedností a posílení jazykové vybavenosti zaměstnanců. Lidé tvoří přidanou hodnotu podniku a jsou současně jednou z největších hodnot firmy – bez nich by řídící ani výrobní procesy vůbec nefungovaly. Tento projekt je připraven tak, aby zvýšil kvalifikaci našich zaměstnanců a zajistil dlouhodobý růst produktivity práce prostřednictvím profesního vzdělávání. Věříme, že nám projekt pomůže posílit konkurenceschopnost a pozici na trhu.

Zadávací řízení se řídí Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi MAD 99, ze dne 2. 3. 2009. Na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.


VZDĚLÁVÁNÍM K ROZVOJI KOVARU

Datum zahájení projektu: 1. července 2006
Předpokládané datum ukončení projektu: 30. června 2008

Do projektu se zapojilo 98 pracovníků v dělnických profesích a 38 technicko-hospodářských pracovníků z celkového počtů 180 zaměstnanců. U dělnických profesí se jednalo o prohloubení technických znalostí a dovedností. U THP o posílení počítačové a jazykové gramotnosti, obchodních a manažerských dovedností, doplňování si znalostí z oblasti právní legislativy.

Firma roku 2009
Firma roku 2012
Štiky českého byznysu

V prestižní soutěži Štiky českého byznysu 2012 jsme obsadili 3.místo ve Zlínském kraji.

TUV SUD

Naše firma je držitelem důležitých certifikátů. Jejich přehled najdete po kliknutí na následující odkaz.

Najdete nás na Facebooku Naši firmu najdete také na Facebooku! Facebook stránka Kovar a.s..

KOVAR a.s., Leskovec 212, 756 11
Valašská Polanka, Česká republika
tel. +420 571 425 501, mail@kovar.eu