Ochrana osobních údajů GDPR

Obecná informace o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů:

KOVAR a.s.

Sídlo: č.p. 212, 756 11 Leskovec

IČ: 45197164

(dále jen „KOVAR“)

V rámci své činnosti provádí KOVAR, který je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

a) smluvní vztahy s dodavateli a odběrateli,
b) pracovně právní a mzdová agenda,
c) ochrana majetku.

Informace o zpracování osobních údajů:

 1. Právním základem pro zpracování osobních údajů ve vztahu k účelu zpracování pod písm. a) výše je podle čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR nezbytnost pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
 2. Právním základem pro zpracování osobních údajů ve vztahu k účelu zpracování pod písm. b) a c) výše je podle čl. 6. odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem správce.
 3. Příjemci osobních údajů zpracovávaných ve vztahu k účelu zpracování pod písm. b) výše mohou být orgány činné v trestním řízení nebo správní orgány pro potřeby správního řízení.
 4. Při zpracování osobních údajů u KOVAR nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.
 5. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platnými obecně závaznými právními předpisy.
 6. Máte právo:
  a) požadovat umožnění přístupu k osobním údajům,
  b) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u KOVAR jsou nepřesné),
  c) požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  d) požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste KOVAR poskytl/a,
  e) podat stížnost u dozorového orgánu.
 7. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 8. Svá práva vůči KOVAR uplatňujte cestou kontaktního místa subjektů údajů.

  Kontaktní místo subjektů údajů – e-mail:  osobni-udaje@kovar.eu

Firma roku 2009
Firma roku 2012
Štiky českého byznysu

V prestižní soutěži Štiky českého byznysu 2012 jsme obsadili 3.místo ve Zlínském kraji.

TUV SUD

Naše firma je držitelem důležitých certifikátů. Jejich přehled najdete po kliknutí na následující odkaz.

Najdete nás na Facebooku Naši firmu najdete také na Facebooku! Facebook stránka Kovar a.s..

KOVAR a.s., Leskovec 212, 756 11
Valašská Polanka, Česká republika
tel. +420 571 425 501, mail@kovar.eu